Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella talonrakentajalla on valmiudet työskennellä rakennusalan työmaatehtävissä. Talonrakentajan opinnot sopivat rakennusalalle aikoville tai henkilöille, joilla on jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Talonrakentajan koulutukseen kuuluu lähiopintoja oppilaitoksessa ja työssäoppimista työmailla ja työsalissa. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelu- ja näyttösuunnitelman, jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Käytännönläheinen opiskelu ja työharjoittelu työmailla antavat oivallisen mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle. Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja) suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisalan sisältö

Talonrakentajan tutkintoon kuuluu 2 pakollista ja 4 valinnaista tutkinnonosaa.

Pakolliset tutkinnonosat

 • Perustustyöt
 • Runkovaiheen työt.

Valinnaiset tutkinnonosat, joista suoritetaan vähintään neljä

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Raudoitus ja betonointi
 • Muottityöt
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Telinerakentaminen
 • Ikkunatyöt.

Tutustu tutkintoon tarkemmin rakennusalan perustutkinnon ePerusteissa.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, oppisopimus Rakentaminen Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 15.01.2018—31.12.2020

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut henkilö osaa tehdä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan perustutkinto (talonrakennuksen osaamisala) tai osia siitä ja samalla saat valmiuksia rakennusalalla työskentelemiseksi.

Perustutkinnon suorittaminen antaa hakukelpoisuuden oman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on näihin töihin soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta http://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:

 • Perustustyöt, 25 osp
 • Runkovaiheen työt, 50 osp
 • Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt, 15 osp
 • Muuraus, 15 osp
 • Laatoitus, 15 osp
 • Raudoitus ja betonointi, 15 osp
 • Rappaus, 15 osp
 • Muottityöt, 15 osp
 • Korjausrakentaminen, 15 osp
 • Telinerakentaminen, 15 osp
 • Ikkunatyöt, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

ePerusteet 1.8.2018

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto n. 20-24 kuukautta.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—15.12.2018

Hakeutuminen verkkolomakkeella

 

Mikäli koulutuksen hakulomake ei ole auki, voit hakeutua yleisellä lomakkeella

Hakulomake oppisopimuskoulutukseen

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Kouluttaja Tuomo Roppola puh. 044 7906 338, tuomo.roppola@takk.fi

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta

Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411, marianna.arvola@takk.fi

Rakennusalan tutkintokoulutus - talonrakentaja, muurari, laatoittaja Rakentaminen Työvoimakoulutus;Tutkintoon valmistava 07.01.2019—31.12.2020
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työntekijäksi esimerkiksi talonrakentajaksi, muurariksi tai laatoittajaksi. Opiskelijan tavoitteena voi olla koko tutkinto tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Kohderyhmä

Rakennusalan tutkintokoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille talonrakennusalan töihin haluaville henkilöille. Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä.
Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennusalan opinnot ovat eduksi.

Toteutus

Koulutus on päätoimista.

Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu rakennusalaan seuraavasti:
- Ensimmäisen viikon aikana opiskelija perehtyy rakennusalan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun.
- Kolme seuraavaa viikkoa opiskelija tutustuu talonrakentajan ja muurarin töihin ohjatusti TAKKin työsalissa. 
- Työsalijakson jälkeen opiskelija siirtyy yhden kuukauden työssäoppimisjaksolle yritykseen, jossa hän saa kokemusta rakennusalan työkulttuurista ja todellisesta rakennustyömaasta. Hän suorittaa siellä yksinkertaisia työtehtäviä taitojensa mukaisesti.

Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopiva tutkintotaso ja tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa koulutuksen voi myös keskeyttää, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle.

Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla rakennustyömailla. Rakennusalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.

Aloitukset  (paikkatilanteen mukaan) 7.1., 4.3., ja 6.5. - syksyn ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö

Talonrakentaja:
Tutkinnon sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
* Perustustyöt
* Runkovaiheen työt
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
* Ikkunatyöt
* Sisävalmistusvaiheen työt
* Ulkoverhous- ja kattotyöt
* Raudoitus ja betonointi
* Muottityöt
* Korjausrakentaminen
* Telinerakentaminen 
Yhteiset tutkinnon osat
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koko rakennusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään viidestä valinnaisesta osasta sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Muurari, laatoittaja /osia rakennusalan perustutkinnosta:
Osatutkinto muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista:
* Muuraus
* Rappaus
* Laatoitus
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.

Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto kesimäärin 18-24 kk.

Paikka

TAKK rakentaminen, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.12.2018—21.12.2018

Työvoimakoulutukseen haetaan joko työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilla http://www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta.
Seuraa hakemustasi:
www.te-palvelutl.fi -> Sähköinen asiointi -> Koulutushakemukseni tilanne.

Hakijat haastatteluun valitaan hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen ”Tarkemmat perustelut” -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut rakennusalan koulutuksesta ja työstä sekä miksi haet juuri tähän koulutukseen. Lisäksi muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. Puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan hylätä.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo
puh. 044 7906 330, marko.uusitalo@takk.fi

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp. Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:
http://www.takk.fi/opiskelijalle/hakeutuminen/opintoetuudet.html
opintoneuvonta@takk.fi
puh. 044 790 6400