Ekologinen kestävyys

TAKK on sitoutunut järjestelmällisesti vähentämään energiankulutustaan ja haitallisia ympäristövaikutuksia niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristöjen ylläpidossa.

TAKKin vuosittain päivitettävän energiatehokkuus- ja ympäristöohjelman tavoittena on, että TAKKissa opiskelevien ja työskentelevien ympäristö- ja energiatehokkuustietoisuus lisääntyy ja että toiminnot tehostuvat ja ympäristökuormitus kevenee.

Ohjelmassa on on asetettu tavoitteet energian-, sähkön, ja kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi, kierrätysasteen kasvattamiseksi sekä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Ohjelma vastaa energiatehokkuuslain vaatimuksiin energiatehokkuusjärjestelmästä. Myös turvallisuutta koskevat laadunohjauksen ja -varmistuksen menettelyt on luotu ja toiminnan systemaattisuus varmistettu.

TAKKin kiinteistöille on laadittu omat jätehuoltosuunnitelmansa ja ympäristöasioiden seurantaan on kehitetty mittaristot. Ympäristöriskien kartoitus tehdään säännöllisin väliajoin ja havaitut riskit korjataan. Myös jätehuoltoraportti tehdään vuosittain, ja sen pohjalta asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. TAKKissa toimii ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ympäristöasioiden toteutumista TAKKissa.

Kestävä kehitys opetuksessa

TAKKin kaikkiin tutkintoihin sisältyy opetettavana aiheena kestävä kehitys. Kestävä kehitys on mukana opetuksessa niin oppilaitoksessa kuin työssäoppimispaikassa. Jätteiden huolellinen lajittelu on osa TAKKin arkea ja kaikkiin koulutuksiin kuuluu alkuvaiheessa osa, jossa perehdytään TAKKin lajittelukäytäntöihin. Lajittelulla varmistetaan, että hyödynnettävät jätteet löytävät tiensä niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja kaatopaikalle kuljetetaan mahdollisimman vähän jätettä kuormittamaan luontoa.   

Kouluttaudu kestävän kehityksen osaajaksi

Energiatehokkuussopimus

TAKK on ollut mukana elinkeinoelämän energiatehokkuusjärjestelmässä ja sitoutunut energiatehokkuussopimuksella alentamaan energian kulutusta jo vuodesta 2011 alkaen. Energiankulutuksen vähentämisessä on onnistuttu mm. uusimalla kiinteistöteknisiä järjestelmiä. Olemme mukana myös sopimuskaudella 2017-2025, lue lisää.

 

 Lue lisää

TAKKin energiatehokkuus- ja ympäristöohjelma

TAKKin ympäristöraportti