Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä

1.4.2018 - 31.3.2020

Rahoittaja: EAKR, Pirkanmaan liitto

Toteuttajat: TAMK (koordinaattori) ja TAKK

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on nostaa Pirkanmaa uusiutuvan sähköenergian optimoidun hyödyntämisen huippuosaajaksi Suomessa. Aurinkosähkön ja energiavarastoratkaisuiden tehokkaalla yhteiskäytöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä (TAMK ja TAKK) on tässä keskeiset roolinsa.

Hankkeen konkreettiset osatavoitteet ovat:

Tavoite 1
Osaamisen nostaminen liittyen suuren kokoluokan energianvarastointiteknologioiden teknis-taloudellisiin mahdollisuuksiin. Toimenpiteessä 1 tehdään kattava selvitys suuren kokoluokan energiavarastoratkaisuiden teknistaloudellisista näkymistä. Eri teknologioista selvitetään ainakin akut, superkondensaattorit, vesivoima, vety & polttokennot, vesivaraajaratkaisut sekä energian pitkäaikaisvarastointi maaperään maalämpöratkaisuissa. Selvitykseen sisällytetään varastojen käyttöön liittyvät sähkö-, palo- ja käyttöturvallisuusteemat ja järjestelmien käytettävyys erilaisissa kohteissa ja sijoitusolosuhteissa. Selvityksen pohjalta tehdään huolellinen suunnitelma uusiutuvan sähköenergian innovaatio- ja demonstraatioympäristön rakentamisesta TAKK:lle Tampereen Nirvaan.

Tavoite 2
Kattavan selvityksen (tavoite 1) perusteella rakennetaan uusiutuvan sähköenergian innovaatio- ja demonstraatioympäristö, jossa energiavarastoilla on keskeinen roolinsa, ja jossa oppilaitokset sekä pk-yritykset kehittävät yhdessä alan teknologiaa. Tavoitteena on rakentaa teknis-taloudellisesti optimoitu uusiutuvan energian ympäristö, joka toimii sähköinsinöörien ja -asentajien uudenlaisen koulutustarpeen tyydyttäjänä, mutta tarjoaa myös kehitysmahdollisuuksia ja kilpailuetua alan pk-yrityksille.

Tavoite 3
Kattavan selvityksen (tavoite 1) ja rakennetun demonstraatioympäristön (tavoite 2) avulla nostetaan pirkanmaalainen uusiutuvan sähköenergian osaaminen huipputasolle Suomessa, ja edistetään kestävän kehityksen toteutumista Pirkanmaalla. Lisäksi osatoteuttajilla on aiempaa yhteistyötä Baltian maiden ja Saksan kanssa, ja yhtenä hankkeen osatavoitteena onkin Itämeri-strategian mukaisesti lisätä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjota pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.