Monikulttuurisen ohjauksen polut, MOPO

1.3.2024 - 28.2.2027

Rahoittaja

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 2021-2027

Toteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki ja TAKK

Hankkeen Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoite on rakentaa kokonaisvaltainen ohjausalan urapolku maahanmuuttaneille ja maahanmuuttaneiden kanssa eri ympäristöissä työskenteleville. Oppimis- ja urapolku perustuu jatkuvaan oppimiseen, rakentuu mikro-osaamisista, ja osaamisen kehittymistä todennetaan osaamismerkein. Toinen, edelliseen tiiviisti liittyvä tavoite, on maahanmuuttajille suunnatun tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön (TNO) laadun ja profession vahvistaminen, jota varten tuotetaan maahanmuuttajille suunnattuun TNO-työhön jatkuvan oppimisen suositukset. Osaamista verrataan kansallisiin ohjausalan osaamiskuvauksiin (KTL 2023). Hankkeeseen sisältyy myös osallistujien lähtötason laadullinen arviointi ja heidän osaamisensa kehittymisen arviointi hankkeen päättyessä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

  1. Tunnistetaan ja kartoitetaan tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön (TNO) ammattilaisten ohjausosaamisen laadun tasoa ja kehittämiskohteita.
  2. Arvioidaan kansallisen MAUNO-verkkokoulutuksen pedagogisia ratkaisuja ja koulutusmateriaalin soveltuvuutta maahanmuuttaneita eri toimintaympäristöissä ohjaaville ammattilaisille sekä tuotetaan MAUNO-koulutuksen pedagogisesti viisaan käytön suositukset.
  3. Tuotetaan maahanmuuttajille suunnatun tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä jo olevien käyttöön pitkän tähtäimen jatkuvan oppimisen suositukset.
  4. Kehitetään jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus neuvonta- ja ohjaustehtäviin tähtääville tai siellä jo toimiville maahanmuuttaneille sekä kaikille niille, joiden ohjattavina on maahanmuuttaneita. Uudenlainen monimuotoinen koulutuskokonaisuus mahdollistaa ohjausalan urapolun erityisesti maahanmuuttaneille.
  5. Luodaan osaamismerkkiperhe ohjausosaamisen kehittymisen todentamiseksi.

Hankkeen tarve perustuu siihen, että maahanmuuttaneiden määrän kasvaessa myös ohjauksen tarve heidän parissaan kasvaa. Hankkeella valmistaudutaan osaltaan kotoutumislain kokonaisuudistukseen, joka tulee voimaan 1.1.2025. On tarpeen vahvistaa ohjausalalla toimivien valmiuksia vastata monimuotoistuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Erityisesti tarvitaan ohjaajia, joilla on omakohtaista kokemusta maahanmuutosta ja toisaalta suomalaisen yhteiskunnan sekä ohjauskäsitysten ja -käytäntöjen tuntemusta. Ohjausalan formaaleihin koulutuksiin hakeutuminen on kuitenkin Suomessa hankalaa ulkomailta muuttaneille. Tämä johtuu siitä, ettei käsitys ohjauksesta professiona ole tuttu läheskään kaikkialla maailmassa, eikä alan koulutusta välttämättä ole lähtömaassa ollut tarjolla. Myös kantaväestöön kuuluvat maahanmuuttaneiden parissa toimivat tarvitsevat entistä enemmän ymmärrystä kulttuurisesti erilaisten ohjauskäsitysten, maahanmuuttoon liittyvien psykososiaalisten prosessien, kielen ja kulttuurin vaikutuksesta ohjaukseen.

Hankkeen päätoteuttaja on Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK kumppaneinaan Tampereen kaupunki ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yhteistyötahona on Setlementti Tampere.

Yhteyshenkilöt

Poikolainen Mari
kouluttaja
Puh. +358447906484
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti
Sipinen Ninna
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358447906621
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala
Lähetä viesti