Tutkinnon suorittaminen

Kolmentasoista osaamista

Perustutkinnon suorittanut saa laaja-alaiset perusvalmiudet alan työtehtäviin. Alalle tuleva suorittaa yleensä aluksi perustutkinnon.

Ammattitutkinto antaa työelämän tarpeisiin kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää. Opiskelija saa alan ammattityöntekijöiltä edellytettävät tiedot ja taidot.

Erikoisammattitutkinto antaa työelämän tarpeisiin kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää. Opiskelija saa valmiudet alan vaativimpien työtehtävien hallintaan. Yleensä taustalla on hyvä olla vähintään viisi vuotta alan työkokemusta.

Koko- tai osatutkinto

Kaikki ammatilliset tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Tutkinnon osa on ammatin osa-alue, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena. Osien määrä vaihtelee tutkinnoittain. Tutkintoihin kuuluu pakollisia osia, jotka kaikki opiskelijat suorittavat sekä valinnaisia osia, joista opiskelija voi itse valita sopivimmat. Usein valinnaisena osana voi tutkintoon sisällyttää osia myös muista ammatillisista tutkinnoista.

Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on mahdollista suorittaa vain esim. yksi osa, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi.

Lisätietoja tutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Tutkintovaatimukset

Tutkinnoissa vaadittava ammattitaito perustuu työelämän ja ammattialan työtehtäviin. Vaatimukset on kirjattu tutkintojen perusteisiin. Tutkintojen perusteissa määritellään myös millaisista tutkinnon osista tutkinto koostuu ja mitä ovat tutkinnon osien

  • ammattitaitovaatimukset
  • arvioinnin kohteet ja kriteerit
  • ammattitaidon osoittamistavat.

Käytännössä ammatillinen tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen, tiedot ja taidot useammassa kuin yhdessä näytössä. Kaikkien ammatillisten tutkintojen perusteet ePerusteet.opintopolku.fi.

Osaaminen osoitetaan näytöllä

TAKKissa tutkinnot suoritetaan näytöillä eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Näytöllä  opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Näyttöjärjestelmä on joustava ja sopii hyvin aikuisena opiskelevalle. 

Opiskelun alussa opiskelija laatii kouluttajansa kanssa henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) vaadittavien taitojen hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Samalla selvitetään muut lähtökohdat, tutkinnon soveltuminen hakijalle sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve.

Tarvittava ammattitaito hankitaan useimmiten osallistumalla koulutukseen. Tutkinnon kannalta ei kuitenkaan ole merkitystä, onko osaaminen hankittu opiskelemalla vai esimerkiksi työssä harjaantumalla. Tutkinnon suorittaminen voi olla mahdollista jopa kokonaan ilman opiskelua.

Arviointi ja todistukset

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osittain tai osa-alueittain. Osaamisen arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnon perusteissa edellytetään.

Ammatillisen perustutkinnon ammatilliset tutkinnonosat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan (1.8.2018 alkaen) asteikolla 1 - 5:

  • 1-2 tyydyttävä
  • 3-4 hyvä
  • 5 kiitettävä.

Ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista vastaa kaksi arvioijaa, joista toinen on kouluttaja ja toinen yleensä työelämän edustaja. Perustutkintojen yhteiset tutkinnonosat arvioi kouluttaja.

Tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisesta saat opintojesi päätteeksi tutkintotodistuksen.

Kansainvälinen Certificate Supplement

Kaikkiin tutkintotodistuksiin on mahdollista saada kansainvälinen liite: Certificate Supplement. Siitä selviävät perustiedot tutkinnosta, tasosta sekä sen antamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Certificate Supplement -liitettä käytetään samanmuotoisena kaikissa EU- ja ETA-maissa. Omaan tutkintoosi liittyvän Certificate Supplement -liitteen voit tulostaa Opetushallituksen Europassi-sivuilta tai pyytää koulutusalan sihteeriltä.