Järjestyssäännöt

1. Tarkoitus

Pyrimme tekemään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä käsityksiä käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sitoutuvat niihin. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (myöhemmin TAKK) järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha, opiskelu- ja työympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja hyvä ilmapiiri sekä henkilöiden tasapuolinen kohtelu.

2. Soveltamisala

Järjestyssäännöt koskevat opiskelijoiden toimintaa kaikkialla TAKKissa. Säännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksemme tiloissa. Lisäksi niitä noudatetaan opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä sekä opiskeluun liittyvissä virtuaaliopinnoissa ja sosiaalisessa mediassa. Näiden periaatteiden lisäksi noudatetaan muita TAKKin toiminnasta annettuja sääntöjä ja ohjeita.

3. Käyttäytyminen

Hyvä käyttäytyminen edellyttää muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä, yhteisestä ympäristöstä huolehtimista sekä yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista. Nämä asiat näkyvät arjessa esim. yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä,oppimisympäristöjen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä. Ongelma- ja ristiriitatilanteet selvittämme asiallisesti keskustellen. Noudatamme nollatoleranssia päihteiden, kiusaamisen, opetuksen häirinnän, uhkausten ja väkivallan osalta. Noudatamme työaikoja emmekä häiritse myöhästymisillä muiden työrauhaa. Toimimme sopimusten ja ohjeiden mukaisesti. Emme toimi vilpillisesti opinnoissa. Emme myöskään anna kännyköiden tai muiden medialaitteiden aiheuttaa häiriötä. Emme aseta esille loukkaavia tai häiritseviä kuvia, julkaisuja ja symboleja.

4. Päihteet, päihtymys ja tupakointi

Päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen TAKKin alueella on kielletty. Jos opiskelijan epäillään olevan päihtynyt, hänet voidaan poistaa TAKKin alueelta. TAKK voi velvoittaa opiskelijaa puhaltamaan alkometriin tai esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan päihteiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Noudatamme TAKKissa varhaisen puuttumisen periaatetta. Puheeksi ottaminen ja hoitoonohjaus tapahtuvat erikseen sovittujen toimintamallien mukaisesti. Alkoholin tarjoilu ja nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Se ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa häiriötä. Tupakointi ja sähkötupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla.

5. Omaisuus, turvallisuus ja liikkuminen

TAKKin omaisuutta käsittelemme huolellisesti. Koneissa tai muissa laitteissa sekä opiskeluympäristössä havaituista vioista, puutteellisuuksista tai turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja toiminnasta ilmoitamme henkilökunnalle. Säilytämme huolellisesti myös omaa omaisuuttamme. TAKK ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

TAKKin ajoneuvot on tarkoitettu opetusta palvelevaan toimintaan. Ajoneuvoihin on asennettu seurantalaitteisto. TAKKin ajoneuvoilla liikkuessamme noudatamme ennakoivaa, taloudellista ja kohteliasta ajotapaa. Ajoneuvot jätämme siisteinä ja tankattuina seuraavalle käyttäjälle. Oppilaitoksen piha-alueilla noudatamme ajoneuvoliikenteessä erityistä varovaisuutta.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on oppilaitoksen alueella kielletty. Tämä ei koske kuitenkaan oppimisympäristöjä, joissa noudatetaan omia ohjeita vaarallisiksi luokiteltujen esineiden ja aineiden suhteen.

Tilat pidämme siisteinä ja huolehdimme, että jätteet toimitetaan viipymättä niille varattuihin astioihin. Jokainen käyttäjä siivoaa omat jälkensä ja opetustilat jätetään siisteinä seuraavalle käyttäjälle. Noudatamme hyvää hygieniaa ja ylläpidämme näin omaa ja muiden yhteisön jäsenten terveyttä. ATK-luokissa ei ruokailla välttääksemme mahdollisia konevahinkoja.

TAKKin yleisillä alueilla suorittamme teknistä kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä väärinkäytösten jälkikäteiseksi todentamiseksi. TAKK voi luovuttaa hallussaan olevaa materiaalia viranomaisille rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.

Oppilaitoksessamme on turvallisuutta koskevia erillisiä suunnitelmia ja määräyksiä, joihin tutustumme ja joita noudatamme.

6. Tiedottaminen ja tietojärjestelmät

TAKK käyttää tiedotuksessa henkilöstölle ja opiskelijoille sähköisiä tiedotuskanavia kuten sähköpostia, moodlea ja intranetiä sekä muita sovittuja työskentelyalustoja, joita opiskelijan on velvollisuus seurata koko opiskelunsa ajan ja henkilöstön koko työsuhteensa ajan.

Jokainen käyttäjä on osaltaan vastuussa tietojärjestelmän tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja tietoturvasta. TAKKin tietojärjestelmässä tai sen välityksellä ei saa harjoittaa toimintoja, jotka heikentävät tai pyrkivät heikentämään yleistä siveellisyyttä, yksityistä ja yhteiskunnallista turvallisuutta ja lainkuuliaisuutta. Kaupallinen käyttö tai käyttö yhdistysten tai järjestöjen toimintaan on luvallista vain TAKKin hyväksymänä.

Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus noudattaa TAKKin ohjeistusta tietoverkon vastuullisesta käytöstä.

7. Pysäköinti ja pelastustiet

Ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettömänä. TAKKin pysäköintialueilla suoritetaan pysäköinnin valvontaa. Tampereen valtatien toimipisteen pysäköintialueella on käytössä eParking-järjestelmä, ja alue kuuluu yleisen pysäköinninvalvonnan piiriin. Opiskelijat saavat lisätietoa pysäköinnistä koulutuksen alussa. Varaudu ilmoittamaan saapuessasi autosi rekisterinumero infoon (1. krs). Nirvan toimipisteen pysäköintialueelle saat pysäköintiluvan infopisteestä.

8. Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia ohjeiden mukaan. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikoille, kun kehotus siihen on annettu.

9. Seuraamukset rikkomuksista

Mikäli opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä, häntä ohjataan ensisijaisesti neuvoin, ohjein ja keskustellen. Opiskelija keskustelee ensin vastuukouluttajan kanssa rikkomuksesta ja jos tilanne ei selviä, niin seuraavaksi hän keskustelee koulutuspäällikön kanssa. Jos nämä keinot eivät auta, rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Selvityksen jälkeen ja ennen asian ratkaisemista opiskelijalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama oppilaitostoimikunta. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan poistaa tilapäisesti oppimistilanteesta.

10. Voimaantulo

Tämä järjestyssääntö on voimassa 13.2.2015 lähtien ja kumoaa edellisen 14.3.1991 voimaan tulleen järjestyssäännön.