Oikeustulkki toimii paljon vartijana

Oikeustulkkauksen tarve Suomessa on viime vuosina kasvanut ja ammattitaitoisista oikeustulkeista on pulaa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa on huomattu, että erityisesti Suomessa harvinaisten kielten tulkkeja ei välttämättä löydy ollenkaan. Käräjä- ja hovioikeuksien lisäksi oikeustulkkeja tarvitaan muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, oikeusaputoimistojen sekä Tullin prosesseissa.

Ammattitaitoisen tulkin puute voi vaarantaa asiakkaan oikeusturvan ja ihmisoikeudet sekä yhteiskunnan edun. Oikeustulkki toimii paljon vartijana.

- Oikeustulkin tehtävänä on tuoda asiakas tasavertaiseen tilanteeseen muiden kanssa, painottaa Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari Oskar Kulmala.

Rikosasioissa henkilö itse on tärkein tietolähde

- Useimmiten riita- ja rikosasioissa tärkein tietolähde on henkilö itse, ja henkilökohtainen kuuleminen erityisesti rikosasioissa todella tärkeää. Tulkin rooli on tulkata kaikki niin, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet ja tulleet ymmärretyiksi. 

Tulkin tulisi tavoittaa mahdollisimman tarkkaan eri nyanssit. Se edellyttää paitsi oikeusprosessien ja -sanaston osaamista myös kulttuurintuntemusta. Tulkkauksen haastavuuteen vaikuttaa myös tulkattava kieli. 

- Esimerkiksi ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi on olemassa paljon valmiiksi käännettyä materiaalia. Muiden kielten kanssa täytyy tehdä paljon enemmän omaa ennakkoselvitystä terminologian suhteen, kertoo oikeustulkki ja kääntäjä Jutta Lillia.

Tyypillinen oikeustulkkaustilanne ja -tarve on nopea ja ennakkomateriaalia voi olla saatavilla vain niukasti. Tulkin on silti pystyttävä ottamaan tilanne nopeasti haltuun. Työkalupakkiin tarvitaan monipuoliset sanastot ja oikeudellisten asioiden kattava perustuntemus.

Virhe voi olla kohtalokas

- Toisinaan tulee vastaan tilanteita, joissa joku läsnä oleva, tulkattavaa kieltä osaava, huomauttaa, että tulkki tulkkaa väärin. Tulkkauksen oikeellisuudesta herää epäilys myös silloin, jos tulkin tulkkaus on huomattavasti pidempi tai lyhyempi kuin alkuperäinen sanoma, huomauttaa asianajaja, varatuomari Hanna Räihä-Mäntyharju Asianajotoimisto Tempo Oy:stä. 

- Oikeusasioissa on ratkaisevan tärkeää, että termit käännetään oikein ja kaikki osapuolet ymmärtävät, mistä on kyse. 

Tulkilla on oikeusprosesseissa iso vastuu. Virheet voivat olla kohtalokkaita. Ei riitä, että tulkki osaa teknisesti tulkata oikein vaan hänen on ymmärrettävä viesti, jonka hän tulkkaa. Käsitteet ja termit on tunnettava ja on ymmärrettävä niiden merkitys.

- Teon tunnustamisella ja myöntämisellä on oikeuskielessä ja oikeudenkäynnissä merkittävä ero, nostaa Kulmala esimerkin.

Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneita tulkkeja valmistuu tällä hetkellä ainoastaan TAKKista. Oikeustulkkeja valmistuu vuosittain noin 15, ja tähän mennessä tutkinnon suorittaneiden joukossa on arabian, englannin, persian, venäjän ja viron kielen tulkkeja. Tutkinto ja koulutus pohjaavat EU-direktiiviin (2010/64/EU), joka velvoittaa varmistamaan oikeustulkkauksen laadun ja huolehtimaan pätevien tulkkien saatavuudesta. 

Koulutukseen valittavalla täytyy olla vankka kokemustausta oikeustulkkauksista. Silloin koulutuksesta saa parhaan hyödyn. Jutta Lillia on tehnyt oikeustulkkauksia 15 vuoden ajan ja suoritti oikeustulkin erikoisammattitutkinnon vuonna 2017.

- Pitkästä kokemuksesta huolimatta koulutus ja tutkinto auttoivat löytämään omia kehitettäviä alueita. Koulutus selkiytti oikeusprosessin osa-alueita, laajensi kokonaisymmärrystä, antoi varmuutta ja vahvisti ammattieettistä toimintaa, Lillia toteaa. 

Tutkinto takaa ammattitaidon

Koulutuksessa käydään läpi oikeudellisia asioita monesta eri näkökulmasta. Tutuksi tulevat terminologia, oikeusjärjestelmä ja oikeusprosessit. 

- Oikeustulkkien työtilanteet ovat moninaisia ja tulkilla on oltava perustietämys monenlaisista oikeusprosesseista, Lillia kertoo.

- Ammattitaitoinen tulkki nopeuttaa oikeuskäsittelyä varsinkin, jos pystytään käyttämään simultaanitulkkausta, Kulmala nostaa esiin myös kustannussäästöjen näkökulman.
Kulmala ja Räihä-Mäntyharju pitävät koulutuksessa asiantuntijaluentoja ja arvioivat tutkintosuorituksia. 

- Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaminen on vaativa prosessi, jossa testataan tulkin ammattitaito ja osaaminen oikeudenkäyntiasioissa, Kulmala painottaa.

- Jos tulkki on suorittanut erikoisammattitutkinnon, voin asianajajana lähteä olettamuksesta, että tulkilla on riittävä osaaminen, vahvistaa Räihä-Mäntyharju.

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta, joissa osaaminen osoitetaan tutkinnon perusteissa tarkasti määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen vie puolitoista vuotta. Tulkkikouluttajien Ekaterina Tsavron ja Tuija Hildénin mukaan tutkintoprosessi on työelämälähtöinen ja monivaiheinen, ja sen kehittämisessä ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä tulkkaus- ja oikeusalan asiantuntijaverkoston kanssa.

- Tulkin pitää osoittaa hallitsevansa paljon muutakin kuin taito tulkata ammattimaisesti moninaisissa oikeudellisissa tilanteissa. Merkittävässä roolissa ovat myös laajat oikeustulkin toimintaympäristöt, ammattimainen toiminta sekä työkielten hallinta.

- Tutkinnon suorittaneet tulkit voivat hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin, jota viranomaiset voivat hyödyntää, kun oikeustulkkia tarvitaan, toteavat kouluttajat.