Oppiminen työpaikalla

Useimpiin TAKKin koulutuksiin sisältyy oppimista työpaikalla. Tutkintokoulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työvoimakoulutuksissa, jotka eivät johda tutkintoon, sisältyy työssä oppimista ja maahanmuuttajakoulutuksiin työharjoittelu. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisessa suunnitelmassa.  

Tutkintokoulutukset

Työpaikalla järjestettävä tutkintokoulutus ja oppiminen perustuu joko oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Oppisopimus on aina määräaikainen, palkallinen työsuhde, johon pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Koulutussopimus ei ole työsuhde eikä opiskelijalle makseta palkkaa.

Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä oman opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen: oppisopimuksesta koulutussopimukselle ja päinvastoin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, ja siitä sovitaan opiskelijan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa sovitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvasta oppimisesta eli osaamisen hankkimisesta. Sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan opiskelijalle tiedoksi. Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus, jonka solmivat koulutuksen järjestäjä (TAKK) ja työnantaja.

Kyseessä ei ole työsopimus eikä opiskelijalle makseta palkkaa tai muuta vastiketta koulutussopimuksen aikana. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella.

Koulutussopimus tehdään yleensä tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jos halutaan sopia pidemmästä jaksosta, kouluttaja selvittää mahdollisuuden oppisopimukseen.

Koulutussopimustyöpaikka seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi koulutuksen järjestäjälle opiskelijan osaamisen hankkimisen toteutumisesta.

Lisätietoa koulutussopimukseen liittyvistä asioista saat vastuukouluttajaltasi.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu aina määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimusopiskelussa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Osaamista täydennetään tarpeen mukaan TAKKin oppimisympäristöissä tai muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työsuhteessa ja työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen pätevät muutoinkin normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet.

Oppisopimus voidaan tehdä koko koulutusajalle/tutkintoon kerralla tai esim. tutkinnonosittain. Työajan on oltava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa työtehtävissä. Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurannasta ja raportoinnista. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

TAKKin oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ajalta opiskelijalle voidaan maksaa päivärahaa, jos työnantaja ei maksa ko. päiviltä palkkaa. 

Lisätietoa oppisopimusasioista saat TAKKin oppisopimusoppaasta tai TAKKin oppisopimuspalveluista

Muut koulutukset

Myös muihin kuin tutkintokoulutuksiin voi sisältyä työssäoppimista. Työssäoppimisesta sovitaan osana opintojen suunnittelua, ja sillä syvennetään oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja Tavoitteena työssäoppimisen suunnittelussa on koulutuksen jälkeinen työllistyminen. Lisätietoa työssäoppimisesta saat omalta kouluttajaltasi.