Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnoissa maalari saa laajat perusvalmiudet maalausalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Rakennusmaalari tekee uudis- ja remonttimaalauksen kaikkia työvaiheita vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä alalle tuleville että alalla jo työskenteleville

Rakennusmaalarin työ on fyysistä. Hän tekee suojauksia, tasoittaa ja hioo pintoja, maalaa kattoja, seiniä, ovia ja ikkunoita, tapetoi tms. Pintakäsittelyalalla menestyy parhaiten oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, kädentaitoja ja siisteyttä arvostava työntekijä. Maalarille tärkeää on myös hyvä värinäkö.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sopii rakennusmaalauksesta kiinnostuneille, sekä alalle tuleville että jo alan työkokemusta hankkineille.

Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala 180 osp

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelu painottuu käden taitojen harjoittelemiseen oppilaitoksen työsaleissa ja työelämässä oppimiseen. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus - tuttuihin asioihin ei tarvitse käyttää aikaa.

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se koostuu pakollisista, valinnaisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 85 osp

 • Rakennusten korjausmaalaus 50 osp
 • Uudisrakennusmaalaus 35 osp

Valinnaisten tutkinnon osien tarjontaa 60 osp

 • Pientalojen ulkomaalaus 15 osp
 • Tapetointi 15 osp
 • Rakennuspintojen ruiskumaalaus 15 osp
 • Ruiskutasoitetyöt 30 osp
 • Mukailumaalaus 15 osp
 • Erikoismaalaus 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat (YTOt) 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta ja työelämäosaaminen
 • YTO-opintoihin kuuluu 9 osp valinnaisia osaamistavoitteita

Alkavat koulutukset

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
2.1.2023—30.6.2024

Rakennusmaalari yleisimpiä työtehtäviä ovat rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja korjausmaalaustyöt sekä tasoite- ja tapetointityöt. Työelämässä voi erikoistua myös entisöinti- ja koristemaalaustöihin. Ammatti edellyttää asiakaspalvelu-/vuorovaikutustaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa.

Tavoite

Suoritat rakennusmaalauksen osaamisalalta pintakäsittelyalan perustutkinnon tai tutkinnon osia ja saat perusvalmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt. Koko tutkinnon suorittamiseen arvioidaan noin 18-24 kk.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Keskustele sinulle soveltuvasta koulutuksen sisällöstä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Koulutus sisältää myös rakennusalan työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiavun peruskurssin EA1.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa määritellään koulutuksen sisältö ja toteutusaika ja nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin. Tutkinnon osien näytöt opiskelija suorittaa työpaikkansa työmailla, aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella. Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 2.1.2023—30.6.2024

Koulutukseen on joustava haku, aloitus sopimuksen mukaan. Valitse hakulomakkeelta kohdasta työnantajatiedot "Hakeudun oppisopimuskoulutukseen",  jolloin pakolliset työpaikan tiedot pääsee täyttämään (tähän koulutukseen ei voi hakeutua ilman tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa).

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Jyrki Salakoski, kouluttaja/koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 332
Oppisopimusasiat:
Maiju Aro, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 411
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Rakennusmaalarin tutkintokoulutus - Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
29.4.2024—31.10.2025
Hakuaika:
6.2.2024—29.3.2024

Tavoite

Työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennusmaalarin tehtäviin. Opiskelijan suorittaa rakennusmaalauksen osaamisalalta tutkinnon tai osatutkinnon henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Kohderyhmä

Rakennusmaalaukseen painottuva koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti TE-palveluiden asiakkaille. Opiskelijalla on oltava riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa koulutusta vastaavaa työtä. Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennus- tai pintakäsittelyalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto keskimäärin 18-24 kk.

Ajankohta

29.4.2024—31.10.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon rakennusmaalauksen osaamisalan osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
* Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
* Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
* Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
* Tapetointi, 15 osp
* Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
* Erikoismaalaus, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko pintakäsittelyalan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta ja vähintään neljästä valinnaisesta osasta (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Tutkintokoulutus on päätoimista opiskelua alkaen 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija tutustuu alaan perehtyen mm. alan työturvallisuuteen, työelämän pelisääntöihin, alan tutkintoihin ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat.
Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työelämässä oppimista työmailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla työmailla. Pintakäsittelyalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä työmailla tai työmaan kaltaisessa ympäristössä. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Rahoitus- ja koulutusneuvonta:
Työmarkkinatori tyomarkkinatori.fi
Facebook
TAKKin opiskelijapalvelut, puh 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
www.takk.fi/koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.2.2024—29.3.2024

Aikataulu sekä sähköinen hakulomake löytyvät te-palveluiden sivulta koulutuksen tiedoista:  Rakennusmaalarin non-stop-tutkintokoulutus (nro 716937)
Hakemuksesi tilannetta ja valintatiedon voit tarkistaa Oma-asiointipalvelussa: Te-palveluiden Oma asiointi

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Jyrki Salakoski, kouluttaja/koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 332, jyrki.salakoski@takk.fi
 
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työhaku on voimassa.
Työvoimakoulutuksessa opiskelevalle

Tule tutustumaan!
Osallistu rakennusalan tutustumiskierrokselle. Pääset kurkkaamaan harjoitustiloihin ja tutustumaan kouluttajiin sekä alan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Tutustumiskierrokset kestävät noin 1,5 tuntia ja niitä on tulossa seuraavasti:
ma 18.3.24
ma 15.4.24
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Kokoontuminen Infossa, aloitus klo 10. Lämpimästi tervetuloa - ei ennakkoilmoittautumisia.