Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneet maarakentajat toimivat vaihtelevissa ja monipuolisissa tehtävissä. Maarakennusalan työt liittyvät esimerkiksi liikennealueiden ylläpitoon, asfaltointiin, kuljetuksiin, ympäristötöihin, verkostorakentamiseen, pohjarakentamiseen ja kalliorakentamiseen. Maarakennuskoneiden käyttö on monilla osa-alueilla tärkeässä roolissa.

Maarakennusalan ammattitutkinto-opinnot suorittanut maarakentaja osaa toimia työssään ammattimaisesti, yrittäjämäisesti sekä tuloksellisesti ja täyttää näin työelämän edellyttämän ammattitaidon vaatimukset. Koulutuksessa kiinnitetään huomioita kykyyn sopeutua muutoksiin ja alan kasvaviin vaatimuksiin.

Maarakennusalalla toimiville työntekijöille ja yrittäjille

Maarakennusalan ammattitutkinto sopii maarakennusalalla toimiville työntekijöille ja yrittäjille. Opiskelijaksi ryhtyvällä olisi hyvä olla vähintään 5 vuotta työkokemusta maarakentamisen parista.

Opiskelijaksi aikovan tulee huomioida mahdolliset terveydentilasta johtuvat esteet (OPH:n määräys, 39/011/2011, 23.12.2011). Henkilöllä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin Oph:n sivuilta.

Maarakennusalan ammattitutkinnon opiskelu

Maarakentaminen on käytännön ala, jossa oppiminen tapahtuu tekemällä ja osallistumalla.

Maarakennusalan ammattitutkinto opiskellaan TAKKissa yleensä oppisopimuksella tai omaehtoisena koulutuksena (= sivutoiminen opiskelu).

Hakeutumisvaiheessa opiskelijan lähtötaso ja koulutustarve kartoitetaan ja hänen kanssaan tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista varten.

Teoriaopetuksesta vastaa oppilaitos ja työssäoppiminen tapahtuu opiskelijan omassa työpaikassa. Koulutukseen sisältyy enintään 20 lähipäivää (henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen). Koulutukseen kuuluu myös ohjattua etäopetusta.

Tutkinto suoritetaan osallistumalla käytännön työssä tehtäviin työnäyttöihin oikealla maarakennustyömaalla.

Maarakennusalan ammattitutkinnon muodostuminen

Maarakennusalan ammattitutkinto edellyttää kolmen tutkinnon osan suorittamista. Tarjolla on kahdeksan osaamisalaa ja yhteensä 45 tutkinnon osaa - valinnanvaraa ja erikoistumismahdollisuuksia siis riittää.

Osaamisalan suorittaminen edellyttää siihen kuuluvien pakollisen ja valinnaisten tutkinnon osien suorittamista.

Tutkinnon voi suorittaa myös valitsematta osaamisalaa. Tällöin opiskelija valitsee kolme tutkinnon osaa miltä tahansa osaamisaloilta. Tässä tapauksessa tutkintotodistukseen ei tule mainintaa osaamisalasta.

Tutkinnon osat, jotka vastaavat laajuudeltaan kahta tutkinnon osaa, on merkitty *-merkillä. Tutkinnon osat, jotka voidaan suorittaa yhden tai kahden tutkinnon osan laajuisena, on merkitty (*)-merkillä.

Maarakennuskoneiden käytön osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Maarakennuskoneiden käyttö (*)

Lisäksi valitaan 1 valinnainen tutkinnon osa

 • Maarakennuskoneiden huolto- ja korjaustyöt
 • Maarakennuskoneiden 3D-paikannus tai -ohjaus

Verkostorakentamisen osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Käsin tehtävät maarakennustyöt

Lisäksi valitaan 1 valinnainen tutkinnon osa

 • Putkilinjojen rakennustyöt
 • Vesihuollon hoito ja ylläpito
 • Muoviputkien hitsaus
 • Kaapeliverkon rakennustyöt

Pohjarakentamisen osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Käsin tehtävät maarakennustyöt

Lisäksi valitaan 1 valinnainen tutkinnon osa

 • Stabilointi
 • Lyöntipaalutus *
 • Ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt (*)
 • Teräsrakennetyöt
 • Maarakentamisen rakennustekniset työt
 • Kosteus- ja lämmöneristystyöt

Kalliorakentamisen osaamisala

Kalliorakentamiseen ei kuulu pakollista tutkinnon osaa
Valinnaisia tutkinnon osia valitaan kaksi

 • Poraus *
 • Panostus *
 • Injektointi
 • Kallion pultitus, verkotus ja salaojitus (*)
 • Kallion ruiskubetonointi (*)

Liikennealueiden ylläpidon osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisäksi valitaan 1 valinnainen tutkinnon osa

 • Auraus, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta *
 • Liikennealueiden koneilla tehtävät ylläpitotyöt
 • Liikennealueiden käsillä tehtävät ylläpitotyöt
 • Raideliikenteen koneilla tehtävät ylläpitotyöt

Asfaltoinnin osaamisala

Asfaltointiin ei kuulu pakollista tutkinnon osaa
Valinnaisia tutkinnon osia valitaan kaksi

 • Asfalttipäällysteen esi- ja oheistyöt
 • Asfalttipäällysteen levitys
 • Asfalttipäällysteen tiivistys
 • Asfalttimassan valmistus *
 • Tiemerkintä

Kaikille osaamisaloille yhteiset valinnaiset tutkinnon osat

 • Mittaus
 • Ruoppaus *
 • Määritelty tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
 • Murskaus*
 • Seulonta
 • Purku ja lajittelu
 • Pohjatutkimustyöt (*)
 • Remonttityöt
 • Työpaikkaohjaajan tehtävät.

Lue lisää maarakennusalan ammattitutkinnosta ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.