Opiskelu TAKKissa

Opiskelu TAKKissa on yleensä monimuoto-opiskelua, johon kuuluu oppimista työpaikalla, lähiopiskelua TAKKissa sekä etä- ja verkko-opiskelua. Koulutusten käytännön toteutuksista ja tarkemmista sisällöistä saa parhaiten tietoa kyseisen koulutuksen yhteyshenkilöltä. Yhteystiedot löytyvät kunkin koulutuksen tiedoista/esitteestä. 

Tutkintokoulutuksessa ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä, mikä tarkoittaa joustavaa ja yksilöllistä mahdollisuutta osoittaa ammattitaito. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan hänen lähtökohdistaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisella tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen sekä suunnitellaan tutkintokoulutuksen suorittaminen ja osaamisen osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus‐ ja tukitoimet. Se tarkoittaa mm. sitä, että opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen, työkokemus, koulutukset ja elämäntilanne otetaan huomioon koulutuksen sisältöä ja koulutusaikaa määriteltäessä.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) eli opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintojen alussa. Suunnitelmaa tarkennetaan ja muokataan tarpeen mukaan opintojen aikana.

Opiskelijaa tuetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan opintonsa hänen omien lähtökohtiensa ja kehitystarpeidensa pohjalta. Jos opiskelijalla on esim. vaikeuksia kirjoittamisessa tai lukemisessa, myös se otetaan huomioon ja tarjotaan tarvittavaa tukea. Henkilökohtaistamista säätelee valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017).

Miten TAKKissa opiskellaan ja opitaan?

Videoon on tiivistetty TAKKin opetuksen ja oppimisen periaatteet.

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!