ALADIN

14.12.2018 - 31.5.2020

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: TTS Työtehoseura ry. (koordinaattori), TAKK, Hyria koulutus Oy (Hyria), Suomen ympäristöopisto Sykli, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

ALADIN-hankkeen tavoitteet

  1. Opiskelijoiden oppimateriaalien hankkimisesta ja niihin verrattavista muista kustannuksista aiheutuvien kulujen pienentäminen ja materiaalipankin täydentäminen puuttuvilla laadukkailla, avoimilla digitaalisilla opetusmateriaaleilla (myös selkeäkieliset opetusmateriaalit), jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikilla oppilaitoksesta ja oppimisalustasta riippumatta.
  2. Pedagogisten toimintatapojen ja toimintaprosessien uudistaminen opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja Parasta-hankkeen luotsiopettajamallin jalostaminen digiluotsimalliksi. Lisätään opiskelijoiden osallistamista niin verkkomateriaalien laadintaan kuin tukeen ja neuvontaan. Kuullaan myös työelämää verkkomateriaalien laadinnassa. Lisätään digiosaamista suunnitelmallisesti.
  3. Aikaisempien hankkeiden tuloksien ja käynnissä olevien hankkeiden hyödyntäminen opettajien osaamisen kehittymisessä ja sen arvioimisessa.
  4. Verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä laadun arvioinnin tukityökalujen sekä oppimisanalytiikan osaamisen kehittäminen, jotta verkko-oppiminen on sujuvaa, hyödyllistä ja ajantasaista opiskelijalle eikä tarvitse turvautua esim. opetusta tukeviin maksullisiin oppikirjoihin ja materiaaleihin. Tämän pohjalta luodaan ja pilotoidaan malli, joka on levitettävissä valtakunnallisesti.

ALADIN-hankkeen toimenpiteet

Opiskelijoille aiheutuvat oppimateriaali- ja muut kustannukset kartoitetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa hankkeen käynnistyessä. Tavoitteen toteutumisen mittaamiseksi tehdään laskelmia kustannussäästöistä piloteissa mukana olevien opiskelijaryhmien osalta ja verrataan niitä aikaisemmin toteutettuihin vastaaviin koulutuskokonaisuuksiin. Koottu tieto tarjoaa oppilaitoksille mahdollisuuden kustannusten kehityksen seuraamiseen myös jatkossa. Hankkeen myötä rakentuvat seurantajärjestelmän runko, lähtötiedot ja tilanne hankkeen päättyessä vuoden 2019 lopussa kaikille hankkeen osatoteuttajille. Kokeiluissa mukana olevilta kerätään jatkuvaa palautetta, jonka pohjalta kehitetään toimintamalli. Toimivia käytänteitä jaetaan hankeverkoston sisällä esimerkiksi benchmarkkauskäyntien avulla.

Hankkeessa tuotettu materiaali on avointa ja ladattavissa CC BY-lisenssillä hankkeen aloitusvaiheessa avattavilta verkkosivuilta, joilla esitellään hankkeen suunnittelua, toteutusta ja tuloksia. Opiskelijoilla, työelämän edustajilla sekä muilla kumppaneilla on mahdollisuus olla myös sitä kautta vaikuttamassa hankkeen toteutukseen. Tulokset levitetään hankkeen osatoteuttajien kaikille aloille ja niistä tiedotetaan muille koulutuksen järjestäjille sekä hankkeen että OPH:n verkkosivujen kautta.

Yhteyshenkilö