OPKE - opiskelijakunnan kehittäminen

13.11.2020 - 30.6.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Kanneljärven Opisto, Luksia, Management Institute of Finland MIF Oy, TAKK (koordinaattori), Turun AKK, Työtehoseura ry

Tavoitteet ja toiminta

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja näkyvyyden näkökulmista.

  • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin näkökulmasta - kehitetään konkreettisia toimia, joilla opiskelijoiden osallisuuden kokemusta vahvistetaan ja lisätään yhteisöllisyyttä.
  • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta - lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia mm. opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja palautteen antamisessa.
  • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen näkyvyyden näkökulmasta - opiskelijakunnan toiminnan näkyvyyttä parannetaan sekä organisaatioiden sisällä että ulkopuolella ja yhteistyötä hankeverkoston oppilaitosten opiskelujakuntien välillä kasvatetaan.
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen opiskelijakuntatoiminnassa - verkkopohjaisten toimintamallien kehittäminen. Mallit edesauttavat opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä, jaksamista ja hyvinvointia.
  • Alumnitoiminnan kehittäminen osana opiskelijakuntatyötä - opintojensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille välitetään kokemuksia jo valmistuneilta opiskelijoilta.

Tulokset

Erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelevien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden on mahdollista osallistua opiskelijakuntatoimintaan matalalla kynnyksellä ja toiminnan myötä kokemus hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääntymisestä vahvistuu.

Opiskelijakuntatoiminta ja sen vaikuttamisvälineet tulevat systemaattisiksi ja tunnetuiksi ja opiskelijat kokevat toiminnan hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvonäkökulmat tulevat näkyvämmiksi sekä tietoisuus ja ymmärrys eri koulutusaloista lisääntyy. Opiskelijakuntatoiminta verkossa on muodostunut osaksi oppilaitosten arkea ja alumnitoiminnan käynnistyminen saadaan alkuun.

Yhteyshenkilö

Niva Anni
opinto-ohjaaja
Puh. +358447906458
TAKK opiskelijapalvelut, TAKK kehittäminen
Lähetä viesti