KIITO - kiinni työhön ja osaamiseen

1.9.2016 - 31.8.2019

Rahoittajat: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus, Tampereen kaupunki ja Mänttä-Vilppulan kaupunki

Toteuttajat: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tampereen Ammattikorkeakoulun ja Silta-Valmennus ry:n kanssa

Muut hankekumppanit: Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja juurrutetaan kansalliseen palvelutarjontaan erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien työllistämismalli. Malli tulee sisältämään vaiheittaisen etenemisen kohti tehtäväkohtaista osaamista ja vastuullisempia tehtäviä sekä osaamisen tunnistamista ja todentamista autenttisissa tilanteissa.

Hankkeessa rekrytoidaan pilottikoulutuksia työvoimaintensiivisille aloille. Koulutuksissa huomioidaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen erityishaasteet. Osallistujille järjestetään tehtäväkohtainen ohjaus (työnantaja) sekä ammatillinen ja kielituki (hanke).

Työpaikkaohjaajan antaman tiiviin henkilökohtaisen opastuksen lisäksi osallistuja saa hankkeelta tukea tehtäväkohtaisen osaamisen kehittymiseen ja työssä tarvittavan kielitaidon oppimiseen. Hankkeen tarjoama kieli- ja ohjaustuki täydentää ja suuntaa työpaikkaohjaajan antamaa konkreettista, ammatillista ohjaustyötä. Tukipalveluissa hyödynnetään hankehenkilöstön moniammatillista osaamista, monipuolisia ohjausmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. Työyhteisöille tarjotaan koulutuksia kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen ja syventämiseen arjen työtä ja viestintää tukevalla tavalla. Hankkeeseen osallistuvien yritysten työpaikkaohjaajia koulutetaan osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin. Lisäksi hankkeen kehittämis- ja palveluvalikkoon sisältyy kotouttava työhönvalmennus työpajaympäristössä.

Hankkeessa luodaan rakenne ammattitaidon kehittämiselle työpaikalla, mikä palvelee sekä osallistujaa että työnantajaa: tehtäväkohtainen oppiminen rakentuu vaiheittain etenevän polun tai portaiden mukaan. Portaiden päätepiste on työllistyminen työpaikkaan, jossa työssäoppiminen tapahtuu. Lisäksi hankkeessa kehitetään osaamisen tunnistamiseen työkaluja ja suosituksia, jotka auttavat jatkossa viranomaisia ohjaamaan maahanmuuttajia työpainotteisen kotoutumisen polulle.

Tavoitteet

  • Luoda maahanmuuttajille ja muille erityisryhmille soveltuva malli tehtäväkohtaisen osaamisen, kielitaidon ja kotoutumisen edistämiseen työssä
  • Kehittää yrityksille selkeä malli työvoiman saatavuuden varmistamiseen, ammatillisen perustaitotason kouluttamiseen, ohjaukseen ja työyhteisön kehittämiseen
  • Antaa työpaikkaohjaajille ja näyttötutkintomestari-koulutuksesta (NTM) kiinnostuneille koulutusta muun muassa osaamisen tunnistamiseen ja ohjauksen oikea-aikaisuuden kehittämiseen työpaikoilla.
  • Kehittää kielituen työelämään integroituja malleja ja menetelmiä toistettavassa muodossa, jotka kulkevat läpi prosessin. Näissä malleissa hyödynnetään mm. verkko-oppimista ja uutta opetusteknologiaa.
  • Kehittää TE‐hallinnolle ja muille asiakasohjausta tekeville viranomaistahoille ketterä vaihtoehto ohjata kohderyhmän asiakkaita toiminnalliselle polulle kohti työelämää ja työelämälähtöistä kotoutumista, kielitaitoa ja urakehitystä.
  • Luoda kustannustehokas malli, jonka tuloksena on motivoitunut, kielellisesti ja ammatillisesti tehtäväkohtaiset perusvalmiudet omaksunut työntekijä.