Ekologinen kestävyys

TAKK on sitoutunut järjestelmällisesti vähentämään energiankulutustaan ja haitallisia ympäristövaikutuksia niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristöjen ylläpidossa.

TAKKin strategiakausittain päivitettävän energiatehokkuus- ja ympäristöohjelman tavoittena on, että TAKKissa opiskelevien ja työskentelevien ympäristö- ja energiatehokkuustietoisuus lisääntyy ja että toiminnot tehostuvat ja ympäristökuormitus kevenee.

Ohjelmassa on on asetettu tavoitteet energian-, sähkön, ja kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi, kierrätysasteen kasvattamiseksi sekä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Ohjelma vastaa energiatehokkuuslain vaatimuksiin energiatehokkuusjärjestelmästä. Myös turvallisuutta koskevat laadunohjauksen ja -varmistuksen menettelyt on luotu ja toiminnan systemaattisuus varmistettu.

TAKKin kiinteistöille on laadittu omat jätehuoltosuunnitelmansa ja ympäristöasioiden seurantaan on kehitetty mittaristot. Ympäristöriskien kartoitus tehdään säännöllisin väliajoin ja havaitut riskit korjataan. Jätehuoltoraporttia seurataan reaaliajassa, ja sen pohjalta asetetaan tulevat tavoitteet.

Energiatehokkuussopimus

TAKK on ollut mukana elinkeinoelämän energiatehokkuusjärjestelmässä ja sitoutunut energiatehokkuussopimuksella alentamaan energian kulutusta jo vuodesta 2011 alkaen. Energiankulutuksen vähentämisessä on onnistuttu mm. uusimalla kiinteistöteknisiä järjestelmiä. Olemme mukana myös sopimuskaudella 2017-2025, lue lisää.